SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁN BỘ

 BAN GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH: NGUYỄN MINH CHIẾN

Sinh năm:

1974

Điện thoại cơ quan:

0299.3662222

Điện thoại di động:

091.3722955

Email:

nmchien@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: DƯƠNG VĂN NHÂN

Sinh năm:

1975

Điện thoại cơ quan:

0299.3621079

Điện thoại di động:

091.8529629

Email:

dvnhan@soctrang.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

 CHÁNH VĂN PHÒNG: VÕ QUỐC THẾ 

Sinh năm:

1983

Điện thoại cơ quan:

0299 3637345

Điện thoại di động:

0974725152

Email:

vqthe@soctrang.gov.vn

 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG: LÊ THỊ THÙY TRANG

Sinh năm:

1984

Điện thoại cơ quan:

0299 3621090

Điện thoại di động:

0973862112

Email:

ltttrang@soctrang.gov.vn


THANH TRA

 CHÁNH THANH TRA: NGUYỄN TIẾN LÊN

Sinh năm:

1974

Điện thoại cơ quan:

0299.3621676

Điện thoại di động:

0916861396

Email:

ntlen@soctrang.gov.vn

PHÒNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

 TRƯỞNG PHÒNG: DƯƠNG CHÍ NGUYỆN

Sinh năm:

1980

Điện thoại cơ quan:

0299.3621919

Điện thoại di động:

0918453360

Email:

dcnguyen@soctrang.gov.vn

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

 TRƯỞNG PHÒNG: PHẠM THỊ KIM QUYÊN

Sinh năm:

  1977

Điện thoại cơ quan:

0299.3626.252

Điện thoại di động:

0944385969

Email:

 ptkquyen@soctrang.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SỐ

 GIÁM ĐỐC: CHUNG QUỐC TOÀN

Sinh năm:

1982

Điện thoại cơ quan:

 0299.3626300

Điện thoại di động:

0919.130.077

Email:

cqtoan@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: TRẦN PHƯỚC MINH

Sinh năm:

1969

Điện thoại cơ quan:

 0299.3626500

Điện thoại di động:

0913.688.748

Email:

tpminh@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC:TRẦN VIỆT TRUNG

Sinh năm:

1984

Điện thoại cơ quan:

 0299.3626900

Điện thoại di động:

0834.488909

Email:

tvtrung@soctrang.gov.vnThông tin - Hướng dẫn