SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁN BỘ

 BAN GIÁM ĐỐC

GIÁM ĐỐC: NGUYỄN HỮU HẠNH

Sinh năm:

1976

Điện thoại cơ quan:

0299.3621234

Điện thoại di động:

0943128999

Email:

 

PHÓ GIÁM ĐỐC: NGUYỄN MINH CHIẾN

Sinh năm:

1974

Điện thoại cơ quan:

0299.3662222

Điện thoại di động:

091.3722955

Email:

nmchien@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: LÊ HOÀNG BẮC

Sinh năm:

1967

Điện thoại cơ quan:

0299.3626171

Điện thoại di động:

098.3377775

Email:

lhbac@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC: DƯƠNG VĂN NHÂN

Sinh năm:

1975

Điện thoại cơ quan:

0299.3621079

Điện thoại di động:

091.8529629

Email:

dvnhan@soctrang.gov.vn

VĂN PHÒNG

 CHÁNH VĂN PHÒNG: PHẠM THỊ KIM QUYÊN

Sinh năm:

1977

Điện thoại cơ quan:

0299 3637345

Điện thoại di động:

0944385969

Email:

ptkquyen@soctrang.gov.vn

THANH TRA

 CHÁNH THANH TRA: VÕ QUỐC THẾ

Sinh năm:

1983

Điện thoại cơ quan:

0299.3621676

Điện thoại di động:

0974725152

Email:

vqthe@soctrang.gov.vn

PHÒNGCHUYỂN ĐỔI SỐ

 TRƯỞNG PHÒNG: DƯƠNG CHÍ NGUYỆN

Sinh năm:

1980

Điện thoại cơ quan:

0299.3621919

Điện thoại di động:

0918453360

Email:

dcnguyen@soctrang.gov.vn

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN

 TRƯỞNG PHÒNG: NGUYỄN TIẾN LÊN

Sinh năm:

  1974

Điện thoại cơ quan:

0299.3626.252

Điện thoại di động:

0916861396

Email:

  ntlen@soctrang.gov.vn

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ SỐ

 GIÁM ĐỐC: CHUNG QUỐC TOÀN

Sinh năm:

1982

Điện thoại cơ quan:

 0299.3626300

Điện thoại di động:

0919.130.077

Email:

cqtoan@soctrang.gov.vnThông tin - Hướng dẫn