SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA CÁN BỘ

BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC
DƯƠNG QUỐC VIÊT

Sinh năm:

1971

Điện thoại cơ quan:

0299.3621234

Điện thoại di động:

091.3983483

Email:

dqviet@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC 
NGUYỄN MINH CHIẾN

Sinh năm:

1974

Điện thoại cơ quan:

0299.3662222

Điện thoại di động:

091.3722955

Email:

nmchien@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC
LÊ HOÀNG BẮC

Sinh năm:

1967

Điện thoại cơ quan:

0299.3626171

Điện thoại di động:

098.3377775

Email:

lhbac@soctrang.gov.vn

PHÓ GIÁM ĐỐC
DƯƠNG VĂN NHÂN

Sinh năm:

1975

Điện thoại cơ quan:

0299.3621079

Điện thoại di động:

091.8529629

Email:

dvnhan@soctrang.gov.vn

VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
NGUYỄN TIẾN LÊN

Sinh năm:

1974

Điện thoại cơ quan:

0299 3637345

Điện thoại di động:

0912183069

Email:

ntlen@soctrang.gov.vn

THANH TRA
CHÁNH THANH TRA
VÕ QUỐC THẾ

Sinh năm:

1983

Điện thoại cơ quan:

0299.3621676

Điện thoại di động:

0974725152

Email:

vqthe@soctrang.gov.vn

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
TRƯỞNG PHÒNG
PHẠM THỊ KIM QUYÊN

Sinh năm:

1977

Điện thoại cơ quan:

0299.3621252

Điện thoại di động:

0944385969

Email:

ptkquyen@soctrang.gov.vn

PHÒNG BƯU CHÍNH - VIỄN THÔNG

Sinh năm:

 

Điện thoại cơ quan:

0299.3621126

Điện thoại di động:

 

Email:

 

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

Sinh năm:

 

Điện thoại cơ quan:

0299.3621919

Điện thoại di động:

 

Email:

 

PHÒNG THÔNG TIN - BÁO CHÍ - XUẤT BẢN
 

Sinh năm:

 

Điện thoại cơ quan:

0299.3626.252

Điện thoại di động:


Email:

 

TRUNG TÂM CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG
GIÁM ĐỐC
CHUNG QUỐC TOÀN

Sinh năm:

1982

Điện thoại cơ quan:

 0299.3626300

Điện thoại di động:

0919.130.077

Email:

cqtoan@soctrang.gov.vnThông tin - Hướng dẫn