SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG

 
 
Địa chỉ: Số 56, Lê Duẩn – Phường 3 – Thành phố Sóc Trăng - tỉnh Sóc Trăng.
Điện thoại: 0299 3621090
Fax: 0299 3621171
Email: sosoctrang@mic.gov.vn; sotttt@soctrang.gov.vn
Website: http://www.sotttt.soctrang.gov.vnThông tin - Hướng dẫn