LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG


Giám đốc Sở:

1. Họ và tên: Nguyễn Hữu Hạnh
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0299.3621234
- Điện thoại di động: 0943128999
3. Email:
4. Lĩnh vực phụ trách: Lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được giao và theo quy chế làm việc của Sở. 
- Trực tiếp chỉ đạo, phụ trách một số lĩnh vực như sau:
+ Là người phát ngôn của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng.
+ Công tác quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển của ngành Thông tin và Truyền thông.
+ Công tác tổ chức bộ máy, lao động, tiền lương, đào tạo cán bộ; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; cải cách hành chính; kế hoạch, tài chính; ISO; pháp chế và kiểm soát thủ tục hành chính của Sở; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; chỉ đạo chung các dự án được giao cho Sở quản lý.
+ Công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
+ Ký các văn bản trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng.
- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của ngành tại các địa bàn: Thành phố Sóc Trăng, Trần Đề. 
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng, tổ công tác và công tác khác theo văn bản phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Phó Giám đốc Sở:

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Chiến
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0299.3662222
- Điện thoại di động: 091.3722955
3. Email: nmchien@soctrang.gov.vn
4. Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở làm nhiệm vụ thường trực, điều hành mọi hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt tại cơ quan.
- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành một số lĩnh vực như sau: 
+ Bưu chính và chuyển phát; điện tử; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và kết cấu hạ tầng bưu chính, viễn thông; Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.
+ Chỉ đạo, điều hành công tác thực hiện đầu tư, triển khai kinh phí không thực hiện tự chủ theo lĩnh vực phụ trách trực tiếp do Giám đốc giao hoặc ủy quyền và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Trực tiếp phụ trách: Thanh tra Sở, Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin (lĩnh vực Bưu chính và chuyển phát; điện tử; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện và kết cấu hạ tầng bưu chính, viễn thông).
- Theo dõi công tác dân vận, đoàn thể của cơ quan.
- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của ngành tại các địa bàn: Thị xã Ngã Năm, huyện Mỹ Xuyên, huyện Thạnh Trị.
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng, tổ công tác và công tác khác theo văn bản phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở.

Phó Giám đốc Sở:

1. Họ và tên: Lê Hoàng Bắc
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0299.3626171
- Điện thoại di động: 098.3377775
3. Email: lhbac@soctrang.gov.vn
4. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực như sau:
- Công tác quản lý về Báo chí; xuất bản; in và phát hành, phát thanh và truyền hình; thông tin điện tử; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; bản tin thông tấn; quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm; sở hữu trí tuệ.
- Chỉ đạo, điều hành công tác thực hiện đầu tư, triển khai kinh phí không thực hiện tự chủ theo lĩnh vực phụ trách trực tiếp do Giám đốc giao hoặc ủy quyền và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Phụ trách lãnh đạo trực tiếp: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.
- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của ngành tại các địa bàn: huyện Châu thành, huyện Mỹ Tú, huyện Kế Sách. 
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng, tổ công tác và công tác khác theo văn bản phân công của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở.

 

Phó Giám đốc Sở:

1. Họ và tên: Dương Văn Nhân
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0299.3621079
- Điện thoại di động: 091.8529629
3. Email: dvnhan@soctrang.gov.vn
4. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực như sau:
- Quản lý về công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử; chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin.
- Chỉ đạo, điều hành công tác thực hiện đầu tư, triển khai kinh phí không thực hiện tự chủ theo lĩnh vực phụ trách trực tiếp do Giám đốc giao hoặc ủy quyền và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
- Phụ trách lãnh đạo trực tiếp: Phòng Bưu chính - Viễn thông - Công nghệ thông tin (lĩnh vực công nghệ thông tin, xây dựng Chính quyền điện tử; chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và kết cấu hạ tầng công nghệ thông tin); Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của ngành tại các địa bàn: Thị xã Vĩnh Châu, huyện Long Phú, huyện Cù Lao Dung. 
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng, tổ công tác và công tác khác theo văn bản phân công  của Tỉnh ủy,UBND tỉnh và Giám đốc sở.

Tin khác

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 32
  • Tất cả: 2662707