LÃNH ĐẠO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH SÓC TRĂNG


Giám đốc Sở:
1. Họ và tên: Dương Quốc Việt
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0299.3621234
- Điện thoại di động: 091.3983483
3. Email: dqviet@soctrang.gov.vn
4. Lĩnh vực phụ trách:
Phụ trách chung và chịu trách nhiệm lãnh đạo toàn diện hoạt động của Sở trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông; là người phát ngôn của Sở; trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: 
- Xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển của ngành; tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ; kế hoạch, tài chính; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phối hợp ký kết các chương trình phối hợp hoạt động với các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 
- Phụ trách lãnh đạo trực tiếp: Văn phòng và Phòng Kế hoạch - Tài chính.

Phó Giám đốc Sở:
1. Họ và tên: Nguyễn Minh Chiến
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0299.3662222
- Điện thoại di động: 091.3722955
3. Email: nmchien@soctrang.gov.vn
4. Lĩnh vực phụ trách:
Giúp Giám đốc Sở làm nhiệm vụ thường trực, điều hành mọi hoạt động của Sở khi Giám đốc Sở vắng mặt tại cơ quan; chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở phụ trách các mặt công tác sau:
- Bưu chính; viễn thông; internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện; thanh tra; pháp chế; giải quyết khiếu nại, tố cáo;
- Phụ trách lãnh đạo trực tiếp: Thanh tra Sở, Phòng Bưu chính - Viễn thông và Phòng Pháp chế.

Phó Giám đốc Sở:
1. Họ và tên: Lê Hoàng Bắc
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0299.3626171
- Điện thoại di động: 098.3377775
3. Email: lhbac@soctrang.gov.vn
4. Lĩnh vực phụ trách:
Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở phụ trách các mặt công tác sau:
- Báo chí, xuất bản, in và phát hành; thông tin đối ngoại; thông tin cơ sở; thông tin điện tử; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm; sở hữu trí tuệ;
- Phụ trách lãnh đạo trực tiếp: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.

Phó Giám đốc Sở:
1. Họ và tên: Dương Văn Nhân
2. SĐT liên hệ:
- Điện thoại bàn: 0299.3621079
- Điện thoại di động: 091.8529629
3. Email: dvnhan@soctrang.gov.vn
4. Lĩnh vực phụ trách:
Chịu trách nhiệm giúp Giám đốc Sở phụ trách các mặt công tác sau:
- Công nghệ thông tin và điện tử;
- Phụ trách lãnh đạo trực tiếp: Phòng Công nghệ thông tin; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

Tin khác

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 14
  • Tất cả: 2213591