Bộ TT&TT ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024
(Mic.gov.vn) - Ngày 30/1/2024, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ban hành Quyết định số 100/QĐ-BTTTT về chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ. 

Tăng cường ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực

Quyết định được ban hành nhằm tăng cường ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác chuyên môn nghiệp vụ, tạo chuyển biến thực chất hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVC-NLĐ) thuộc Bộ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đưa công tác này trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ.

Bộ TT&TT ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024. Ảnh minh họa

Phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn lực, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Xác định các biện pháp cần thực hiện để đạt được mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm của Bộ trong năm 2024. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên mọi lĩnh vực, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao cạnh tranh quốc gia

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ TT&TT đặt ra yêu cầu cho các đơn vị thuộc Bộ phải bám sát các yêu cầu, nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp tại Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chính phủ và của Bộ giai đoạn 2021-2025, gắn với hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội đề ra tại Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2024.

Năm 2024 được xác định là năm tập trung vào chủ đề “siết chặt kỷ luật, kỷ cương; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước; cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, nâng cao cạnh tranh quốc gia; khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra kết quả giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán”.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng cần có các giải pháp, biện pháp đột phá, quyết liệt, cách làm mới để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm đề ra tại Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Bộ. Đồng thời cần đổi mới lề lối làm việc, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, văn minh, chu đáo, tận tình với tinh thần Nhà nước và Chính phủ kiến tạo; giải quyết công việc công vụ một cách triệt để, mang lại giá trị cao hơn năm 2023 để thúc đẩy sự phát triển trong lĩnh vực mình phụ trách.

Quyết định cũng nhấn mạnh phải phổ biến, quán triệt nội dung Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Quyết định đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình chi tiêu công; quản lý dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công, thống kê kinh tế và định mức kinh tế kỹ thuật; quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên; quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước trong các doanh nghiệp trực thuộc Bộ; quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động./. 

GP

(Nguồn: mic.gov.vn)


Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 34
  • Tất cả: 3815897