Sở Thông tin và Truyền thông: Tiếp tục cải thiện chỉ số cải cách hành chính trong năm 2021
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) trên tất cả các lĩnh vực gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, trọng tâm là xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền phục vụ Nhân dân tại đơn vị, ngày 21/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-STTTT về Thực hiện CCHC năm 2021.

Theo đó, công tác CCHC phải được triển khai đồng bộ, toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Sở, của thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở trong thực hiện công tác CCHC tại Sở. Gắn kết quả CCHC với công tác thi đua, khen thưởng làm cơ sở để phân loại, đánh giá và bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín Sở. Xây dựng và thực hiện phong cách “có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phân công cụ thể trách nhiệm của từng phòng, đơn vị thuộc Sở trong quá trình triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ đã đề ra; đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng và đơn vị thuộc Sở trong quá trình triển khai, thực hiện. Nghiên cứu, đẩy mạnh áp dụng các mô hình hay, sáng kiến hữu ích về CCHC nhằm phục vụ tốt công tác CCHC tại đơn vị. Thủ trưởng các phòng và đơn vị thuộc Sở căn cứ vào nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế tại phòng và đơn vị mình tiến hành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC năm 2021.

Đồng thời, Sở cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm và phân công cụ thể nhiệm vụ, triển khai thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021.

HVT

Tin khác
1 2 

Thông báo - Hướng dẫn


Lượt truy cập
  • Đang online: 16
  • Tất cả: 2300068