Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT
Bộ trưởng Bộ TT&TT vừa ban hành Quyết định số 503/QĐ-BTTTT công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT.

Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ Thông tin và Truyền thông

Theo quyết định này, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT, ở cấp trung ương có 24 thủ tục và cấp địa phương có 09 thủ tục.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2024. Bãi bỏ nội dung các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định số 432/QĐ-BTTTT ngày 27/3/2020 và Quyết định số 2511/QĐ-BTTTT ngày 31/12/2022 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT đã được công bố tại Quyết định này.

Doãn Mạnh

(Nguồn:mic.gov.vn)


Thông báo - Hướng dẫn

Lượt truy cập
  • Đang online: 77
  • Tất cả: 3816000